บทความการทำลายเอกสาร

องค์กรและหน่วยงานจำนวนมาก จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปี และต้องการทำลายเอกสารเหล่านนั้นทิ้งแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกบริการทำลายเอกสารแบบไหนดีContinue Reading

เนื่องด้วยในปัจจุบันการผลิตกระดาษชนิดต่างๆล้วนแล้วแต่มีการนำเยื่อไม้มาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อกระบวนการสร้างกระดาษและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลอดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากกระบวนการผลิตดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศธรรมชาติContinue Reading

ในองค์กรทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆ จะพบว่ามีเอกสารเก่าหลายปีเก็บไว้จำนวนมาก แต่ไม่รู้หรือแน่ใจว่าจะทำลายเอกสารเหล่านั้นอย่างไร เอกสารอะไรที่ควรเก็บต่อ เอกสารอะไรที่ต้องนำไปทำลายเอกสารบ้างContinue Reading