ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE
รับทำลายเอกสาร บริการทำลายเอกสารฟรี
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้ให้บริการทำลายเอกสารฟรี ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารความลับ ทำลายเอกสารเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ การให้บริการทำลายเอกสาร กว่า 10 ปี PAPERS RECYCLE จึงได้รับความไว้วางใจจาก องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานศาลตุลาการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และสถานประกอบการต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการย่อยทำลายเอกสารสำคัญ อาทิ ทำลายเอกสารทางบัญชี ย่อยทำลายเอกสารการเงิน ทำลายเอกสารเวชระเบียน ทำลายเอกสารราชการที่หมดอายุ ย่อยทำลายเอกสารข้อสอบเก่า ทำลายกระดาษสื่อการเรียนการสอนเก่า และย่อยทำลายเอกสารความลับเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด
ด้วยการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เรามีทีมงานรถบรรทุกและทีมพนักงานขนย้ายจำนวนมาก ที่จะเข้าไปบริการรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของลูกค้า โดยเอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและย่อยอัดทำลาย ที่โรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบการทำงานและควบคุมโดยทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท SCG Packaging และนำไปต้มทำลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% จนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป อาทิ กล่องบรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ กระดาษชำระ กระดาษ a4 สำหรับพิมพ์งาน สมุด หนังสือ เป็นต้น
AGCทำลายเอกสาร2021-(51)
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE
ขั้นตอนการทำลายเอกสาร
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 14 ได้บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปีได้

ส่วนการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงานแล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกิน 5 ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี
“ดังนั้น เอกสารทางบัญชี ที่ผู้ประกอบการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี งบการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถทำลายเอกสารทางบัญชีนั้นได้”
AGCทำลายเอกสาร2021-(52)
เอกสารความลับเก่าเก็บที่หมดอายุแล้ว ไม่ว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อย เพียงแค่แจ้งรายละเอียด รูปถ่ายและจำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย สถานที่จัดเก็บเอกสาร ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE มีบริการส่งรถบรรทุกและทีมงานขนย้าย เข้าไปรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของท่าน โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอน บริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
AGCทำลายเอกสาร2021-(53)
เอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น จะนำเข้าย่อยอัดทำลายเอกสาร ที่โรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษ ด้วยเครื่องจักรย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ ที่สามารถย่อยทำลายเอกสารได้จำนวนมากต่อครั้ง
AGCทำลายเอกสาร2021-(54)
เอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น ที่ผ่านการย่อยอัดทำลายเอกสารแล้ว จะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% โดยการต้ม หลอมทำลายเอกสารอีกครั้ง จนเปื่อย เพื่อนำเยื่อกระดาษไปรีไซเคิล ตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่หลากหลายชนิดต่อไป
AGCทำลายเอกสาร2021-(55)
การทำลายเอกสารสำคัญ จะถูกควบคุมตั้งแต่การเข้าไปรับเอกสาร การขนส่ง การคัดแยก การย่อยอัดทำลายกระดาษ และการรีไซเคิล มีการควบคุมความลับเอกสารของลูกค้าไม่ให้รั่วไหล มั่นใจได้ 100% และลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานย่อยอัดทำลายเอกสารที่โรงงานย่อยอัดกระดาษได้ตามต้องการ
AGCทำลายเอกสาร2021 (17)
หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานทุกขั้นตอน ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะออกจดหมาย หนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) รูปถ่าย และคลิป VDO การดำเนินงาน ส่งกลับไปให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และยืนยันว่าเอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น ของคุณลูกค้าได้ถูกทำลายและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเรียบร้อยแล้ว และมั่นใจได้ว่าเอกสารความลับจากหน่วยงานของท่าน ไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และจะเป็นความลับตลอดไป
คลิปวีดีโอ การทำลายเอกสาร ด้วยเครื่องจักรย่อยอัดทำลายกระดาษ
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE
ทำลายเอกสารฟรี ยินดีให้บริการ
AGCทำลายเอกสาร2021 (18)
รักเรา รักษ์โลก
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE
รู้หรือไม่ ? คนไทย 1 คน ใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 60 กิโลกรัม หรือทั้งประเทศรวมแล้วใช้กระดาษหนักกว่า 3,600 ล้านกิโลกรัม ต่อปี โดยการผลิตกระดาษ 1,000 กิโลกรัม (สำหรับการใช้งาน 16 คน ต่อปี) เราต้องตัดต้นไม้เฉลี่ย 17 ต้น นั่นหมายความว่าเพื่อให้กระดาษเพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทยต้องตัดต้นไม้มากกว่าปีละ 60 ล้านต้น แต่การผลิตกระดาษจากกระบวนรีไซเคิลนั้น จะนำเอากระดาษเก่าและเอกสารเก่าที่รอการทำลายเอกสาร มาผลิตเป็นกระดาษใหม่ โดยสามารถลดขั้นตอนและพลังงานในกระบวนการผลิตลง
ซึ่งการรีไซเคิลย่อยทำลายเอกสาร 1,000 กิโลกรัม จากเศษกระดาษเก่าและการย่อยทำลายกระดาษเก่า จะช่วยลดการตัดต้นไม้ 17 ต้น หรือลดการถากถางพื้นที่ป่า เพื่อปลูกต้นไม้โตเร็วสำหรับนำเยื่อไม้มาทำกระดาษมากขึ้น ซึ่งการนำกระดาษเก่าที่ใช้แล้วและเอกสารเก่าเก็บที่รอการทำลายเอกสาร มาหมุนเวียนผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการตัดต้นไม้ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยของเสีย และลดภาวะโลกร้อน การรวบรวมเอกสารเก่าเก็บต่างๆ จากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ที่มีเอกสารเก่าที่รอการทำลายเอกสารเป็นจำนวนมาก นำไปย่อยทำลายกระดาษด้วยระบบย่อยอัดทำลายเอกสาร แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกระดาษใหม่หรือผลิตภัณฑ์จากกระดาษใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดการนำเข้ากระดาษ เกิดประโยชน์แก่องค์กร (การจัดการ 5ส.) และอย่างยิ่งคือการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
AGCทำลายเอกสาร2021 (1)