การทำลายเอกสารเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

เนื่องด้วยในปัจจุบันการผลิตกระดาษชนิดต่างๆล้วนแล้วแต่มีการนำเยื่อไม้มาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อกระบวนการสร้างกระดาษและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลอดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากกระบวนการผลิตดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศในแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของธรรมชาติ เพราะการนำเยื่อไม้มาผลิตเป็นกระดาษนั้น จำเป็นที่จะต้องตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่ง และการผลิตกระดาษใหม่ก็มีการใช้พลังงาน สารเคมี และมีการปล่อยของเสียจำนวนมากที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักเกี่ยวกับปัญหานี้มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลด เลิก ใช้ กระดาษหรือการนำกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ การนำเอกสารเก่าเก็บที่ผ่านการใช้งานและไม่มีประโยชน์แล้วมาเข้ากระบวนการทำลายเอกสารแล้วนำไปรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัฌฑ์กระดาษใหม่ต่อไป

กระดาษเก่าที่ผ่านกระบวนการรับทำลายเอกสาร จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย อาทิ กล่องกระดาษ ลังกระดาษ กระดาษลูกฟูก บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซองเอกสาร ถุงช็อบปิ้ง กระดาษห่อ ถุงหิ้วกระดาษ ถุงกระดาษใส่ปุ๋ย ปูน สารเคมีต่างๆ และผลิตจากกระดาษรีไซเคิลอีกมากมาย

สนใจบริการทำลายเอกสาร ติดต่อ Papers-Recycle
ศูนย์ทำลายเอกสารสำคัญ มาตรฐานสากล รับทำลายเอกสารฟรี